O společnosti

Stavitelství PMP s.r.o. je stavební společnost působící v oblasti dodávek kompletních stavebních prací nejen v Královehradeckém kraji. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30970, dne 29. června 2012. Ve společnosti působí na technických a dělnických pozicích lidé s dlouholetými zkušenostmi ve stavební praxi. Díky této mnohaleté praxi zaměstnanců společnosti je vybudována kvalitní organizační struktura, jenž charakterizuje stabilní stavební společnost zajišťující kompletní stavební činnost.

Společnost Stavitelství PMP s.r.o. nabízí širokou škálu nejen stavebních prací zaměřených na potřeby trhu a přání zákazníků. Projekty, které společnost realizuje, jsou zakázky malého, středního i velkého rozsahu. Společnost nabízí nejen dodávky staveb "na klíč", ale i jednotlivé stavební práce jako základové desky, hrubé stavby, rekonstrukce, zateplení budov, oplocení, opravy komínů, zámečnické prvky, zpevněné plochy a další. Na základě mnohaletých zkušeností s realizací staveb mohou zákazníci využít naše služby v oblasti oceňování staveb a stavebních prací.

VEDENÍ

Ing. Pavel Adam

jednatel společnosti
Výrobní středisko, stavbyvedoucí
724 786 940

Ing. Michal Švadlenka

jednatel společnosti
Oceňování prací

607 275 689

Ing. Petr Nebeský

Výrobní středisko, stavbyvedoucí

775 692 653

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti se nachází na adrese:
Hradec Králové – Kukleny, Pražská třída 41/166, PSČ 500 04.

KVALITA PROVEDENÉ PRÁCE A POJIŠTĚNÍ

Společnost Stavitelství PMP s.r.o. se zaměřuje na spokojenost zákazníků a vysokou kvalitu prováděných prací.
Mezi důležité procesy napomáhající požadované kvalitě patří důsledné dodržování technologických postupů. Je průběžně prováděna kvalitativní kontrola dodávek materiálů, kontrola jakosti realizovaných stavebních a montážních prací. Podkladem pro tuto kontrolu jsou technologické postupy zpracované výrobci materiálů a technologické postupy obvyklé pro daný stavební proces (zateplovací systém, montáže stropních dílců, hutnění podloží atd.).

Výše uvedená kvalitativní kontrola je prováděna každodenně na úrovni vedoucích pracovních čet prováděné stavební práce, dále 2x týdně na úrovni vedoucího stavby.

U větších staveb je způsob a četnost prováděných kontrol stanovena zápisem ve stavebním deníku, obvykle při převzetí staveniště. V takových případech je kontrola jakosti provedených prací prováděna za účasti stavebního dozoru objednatele.

Jakost na stavbu dodaných a zabudovaných materiálů je dokladována při předání a převzetí stavby po jejím dokončení příslušnými atesty. Naše společnost spolupracuje s akreditovanými zkušebnami jako Ústav stavebního zkušebnictví v Pardubicích.

Stavební společnost Stavitelství PMP s.r.o. má sjednané pojištění proti škodám souvisejícím s předměty podnikání u společnosti Česká Pojišťovna, a.s. Druhy pojištění a konkrétní výše pojistného plnění jsou uvedeny v pojistné smlouvě číslo 32939328-11 uzavřené dne 3. září 2012.